தினம் ஐந்து குறள் :

அறத்துப்பால்.

அதிகாரம் 26 : புலால் மறுத்தல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *